1. Training Kyudo Zofingen 2.Oktober 2005

Dojo Bau
Yawatashi
Sharei
Hitotsu Mato Sharei
Freies Training